psychiatrische begeleiding

Als vooruitkijken je bang maakt en achteruitkijken je pijn doet. Kijk dan naast je, want daar zal Job staan.

ZORG EN ONTWIKKELING

De zorg van Job Veeger is gericht op een “normale” ontwikkeling, waarbij het uitgangspunt is om hulpontvangers aan te spreken op maatschappelijk verantwoord gedrag. Hierbij is het belangrijk dat er in de multidisciplinaire samenwerking enerzijds vanuit één visie en daarmee in de werkwijze en ontwikkeling op vakkundig niveau, strategisch wordt ingestoken.

Iemand zei ooit: “Door me mee te nemen in een andere zienswijze, krijg ik inzichten en ga ik anders naar ervaringen kijken, waardoor ik de ruimte krijg om goede keuzes te maken.”

DOELGROEP

Met de brede ervarings- en vakdeskundigheid van Job Veeger in de GGZ en maatschappelijk functioneren, vinden burgers met multi-complexe GGZ problematieken Job te vinden. Zo wordt er samen de zoektocht aangegaan naar juiste behandelplekken in combinatie met intensieve begeleiding. Hiermee ontstaat een unieke omgeving, waarin er in een leeromgeving, confrontaties en inzichten vanuit een vakkundige vertrouwensband aangepakt worden. Veelal weten jongeren met een getraumatiseerd verleden of onveilige hechting, die in hun dagelijks functioneren vast lopen, Job te vinden met een hulpvraag. Vaak zijn er gewoonten, gedragingen en of met stoornissen ontstaan, die een specialistisch en ervaringsdeskundige aanpak nodig hebben. Hierbij is een veilige (leer)omgeving die gefundeerd is op vertrouwen en veiligheid van groot belang. In eerste instantie is een goede en gefundeerde band en vertrouwen tussen hulpverlening en hulpontvanger bepalend, waarbij een basis wordt gelegd van een veilige leeromgeving. Hierbij worden kansen, valkuilen en talenten, binnen een veilige manier verkend.

Iemand zei ooit: “Doordat Job veel kennis en (levens)ervaring heeft, neemt hij mij mee in nieuwe inzichten en confronteert hij mij met struggles waar ik me nog niet bewust van ben.
Hierdoor heb ik het gevoel dat de begeleiding mij verder helpt.

WERKWIJZE EN BEGELEIDING

Mensen treden op eigen initiatief in contact, waarna ze worden ondersteund in het vormen van hun hulpvragen. Soms hebben hulpontvangers net het steuntje in de rug nodig om tot deze stap te komen, waardoor er ruimte komt voor een uniek en veranderlijk ontwikkelproces. 

Eerst wordt er een goede fundering opgebouwd door middel van verkenning, waarbij ruimte is om terug te kijken naar het verleden en tegelijkertijd de mogelijkheden en kansen worden verkend om ze vervolgens op te kunnen pakken als de tijd er rijp voor is.
Deze doelgroep vraagt voor een aanpak op maat. Dit komt doordat emoties niet te plannen zijn en ieder persoon uniek is in kansen, situatie en talenten/beperkingen. Daarom is de spreekwoordelijke “negen tot vijf mentaliteit” helpend. Anderzijds is hier wel op te sturen, door (emotionele) processen goed in kaart te brengen, zichtbaar te maken en door te pakken als er iets aan lijkt te komen. Hiermee ontstaat een leeromgeving, waarin falen omgezet wordt in kracht door de juiste sturing en niet te oordelen en over te nemen.

Door in een samengestelde groepsomgeving ontwikkelingsproces aan te bieden naar behoefte, interesse en initiatief, ontstaat er ruimte voor het onderzoeken en ontwikkelen van een nieuwe ik en wordt er gestimuleerd om dit tot uiting te brengen en vervolgens tot succes ervaringen te komen. Belangrijker dan de uiting en vervolgens de succes ervaring is het plaatsvinden van een tweeledig proces; 

 1. het initiatief plaatst deze burger in een positie van verantwoordelijkheid. 
 2. deze positie roept procesmatig gezien een spanning of weerstand op met betrekking tot de voor de hulp vragende burger relevante beperking. 

Omdat dit spanningsveld binnen een veilige professionele groepsomgeving plaats te laten vinden kan deze persoon vanuit vertrouwen en veiligheid, mogelijkheden ontdekken en aangrijpen om de beperking te overkomen.
Dergelijke succes ervaringen, variërend van het weer kunnen voelen en uiten van emoties tot het zelf verbouwen van hun voeding, werken versterkend op een veelvoud van niveaus van fysieke en mentale gezondheid tot sociale participatie, van handvatten creëren voor werk tot een krachtige regie in zelfzorg en verantwoordelijkheid. Hierdoor levert het ontwikkelproces een bijdrage aan een behandelproces, hoewel een behandeling van een beperking in eerste instantie niet het uitgangspunt is. Juist door van de beperking af te stappen en de persoon zelf de ruimte te geven stellen wij ze in staat zelf keuzes te ontdekken en beslissingen te nemen. De verdere combinatie van groepsdynamiek en kleinschaligheid stelt deze werkwijze in staat om met elk ontwikkelproces mee te bewegen en altijd mensgericht te blijven werken.

Van belang voor een succesvolle werkwijze is dat inwoners van dit project als ervaringsdeskundigen structureel reflecteren op deze uitgangspunten en de doorontwikkeling van ziens- en werkwijzen blijven zien als fundamenteel voor het succes van de werkwijze. Deze aanpak daagt bestaande kaders over mens, kwetsbaarheid en zorgverlening bewust uit in een poging tot niet alleen vernieuwende maar vooral ook effectieve manier van interacteren met hulpvragende en psychisch kwetsbare mensen. Zo wordt er gekeken naar participatie en zelfregie als gegeven in plaats van deze als doelstelling of actiepunt aan te nemen. Hiermee sluit het aan bij een maatschappij die zelf in ontwikkeling is. Om verder draagvlak te vinden werken wij vanuit een netwerkgerichtheid die ook groeiend is in de zorg, welzijn en hulpverlening; gezonde persoonlijke kringen worden betrokken en zoeken aansluiting op het gemeentebeleid, waarin maatwerk centraal staat.

Ondersteunend zelfredzaam

Door de juiste samenstelling van individuen in de groep zal de zelfredzaamheid van elk persoon in dit concept zo veel als mogelijk uitgedaagd worden. Dit is te onderscheiden in een twee bovenliggende doelen:

Dit doen we door de vaardigheden, hulpvragen en beperkingen van elk persoon goed in kaart te brengen en hier vervolgens een weloverwogen samenstelling te bepalen. Hierdoor wordt er gestimuleerd dat elk groepslid aan het werken is aan zijn zelfredzaamheid en zal de gene die al meer vaardigheden heeft, de andere individu ondersteunen en stimuleren. Om dit proces te volgen en waar nodig te sturen, zullen begeleiders en ondersteuners hier gesprekken met zowel de groep, als met het individuele persoon aangaan. Waarmee een bovenliggend doel behaald kan worden, door de krachten van de individu, als de combinatie van personen in de groep, het maximale uit de groepsleden gehaald wordt.
Met deze werkwijze sluit dit project aan bij het uitgangspunt van Peer-supported in de GGZ, waar internationaal veel ontwikkelingen plaats vinden.

 • Waar staan we voor?

  > Maatschappelijk verantwoord gedrag

  > Samen een doel nastreven met een strategie

  > Maatwerk doordat:
  – emoties niet te plannen zijn,
  – presentie (er zijn als nodig),
  – (emotionele) processen stroomlijnen,
  – falen omgezet wordt naar kracht,
  – er niet geoordeeld wordt en
  – zo min mogelijk overgenomen wordt.

 • Voor wie is het?

  > mensen met multi complexe psychiatrische problematiek en/of

  > onveilige hechting en/of

  > mensen met een hulpvraag en/of

  > behoefte aan:
  – specialistische aanpak,
  – ervaringsdeskundige aanpak,
  – veilige (leer)omgeving,
  – vertrouwensband en
  – (sociale) veiligheid

 • Hoe doet Job dat?

  KENNISMAKING
  > Zelf de keuze maken om aan te sluiten
  > Vertrouwensband opbouwen
  > (terug) kijken naar het heden en verleden

  PLAN MAKEN
  > verkennen van kansen, (sociale) veiligheid en talenten / beperkingen
  > ruimte voor onderzoeken, ontwikkelen van nieuwe ik

  DE UITVOERING
  > Ontwikkelprocessen in samengestelde groepsomgeving naar behoefte, interesse en initiatief
  > iedereen mag zichzelf zijn
  > mogelijkheden ontdekken en aangrijpen om beperking te overkomen
  bieden van veilige professionele omgeving

  DOELEN IN DE ZORG
  > vanuit eigen initiatief ontstaat verantwoordelijkheid
  > procesmatige spanning of weerstand op eigen beperking (geeft inzicht)
  > succes ervaringen leveren positieve, fysieke en mentale gezondheid tot het er toe doen en meedoen
  > Het ontstaan van handvatten voor werk en regie in zelfzorg en verantwoordelijkheid
  Bijdragen aan eventueel behandelproces
  > zelf keuzes ontdekken en beslissingen nemen
  > door groepsdynamiek in kleinschaligheid
  > mensgericht werken

  DOELEN IN DE COÖPERATIE:
  >
  Door deelnemers bewust te maken worden ze mede eigenaar
  > vernieuwender en effectiever blijven door mede-eigenaarschap
  > meedoen en zelfregie in zetten als middel
  > aansluiten in een ontwikkelingsmaatschappij
  > gezonde persoonlijke kringen betrekken

 • Waarmee doet Job dit?

  > Elk persoon werkt aan zelfredzaamheid
  >
  deelnemers ondersteunen en stimuleren elkaar door krachten te delen en over te dragen
  > zowel gesprekken met groep als persoonlijk
  > krachten van personen worden maximaal benut in de combinatie van groepsleden
  >
  Hiermee sluit het aan bij Peer-supported in de GGZ

Ondersteuning in zelfvoorziening

Bij mensen die tegen psychische / psychiatrische uitdagingen in het leven aanlopen, ontstaan veelal opvolgende problemen op meerdere leefgebieden. Het werkt als ware als een domino effect, waarin een eerste probleem het volgende probleem in gang wordt zet. Zo komt het veelal voor dat deze mensen niet de beschikking  hebben over een gezonde financiële huishouding. Waarmee problemen zich blijven opvolgen. Hierbij zijn huisvesting en voeding de twee grootste kostenposten. 

Huisvesting zal via beheercoöperatie ON-GEKEND, in een lerende omgeving, kosten dekkend aangeboden worden. Waarin alle huurders lid zijn van de beheercoöperatie ON-GEKEND. Om dit goed te organiseren en zo veel als mogelijk risico’s af te dekken, is het erg belangrijk dat zij ondersteund worden in het maken van de juiste keuzes. Hiervoor krijgen ervaren en professionele burgers een meerderheid van de stemmen. Op deze manier leren hurende psychisch kwetsbare burgers, wat er bij het beheren, onderhouden en een gezonde financiële situatie komt kijken. Waarmee de kansen om een succesvolle burger te worden, vergroten.

Job Veeger zal in samenwerking met Beheerderscoöperatie ON-GEKEND, ondersteuning bieden bij de uitvoering en onderhoud van de moestuin die op de woonlocaties in Noord-limburg aanwezig zijn. Het uitgangspunt is dat een gedeelte van de kosten voor voeding opgevangen wordt door eigen voeding zo veel als mogelijk te verzorgen met de ondersteuning van vrijwilligers, mede-coöperanten en de begeleiding op de groep. Waarmee de financiële situatie van deze burger meer lucht kan krijgen en worden er op die manier  de spreekwoordelijke, ‘twee vliegen in een klap geslagen’.

FINANCIERING BEGELEIDING

WMO / gemeente

Financiering vanuit WMO, zorg in natura: Job Veeger heeft een raamovereenkomst met alle gemeenten in Noord Limburg.

Heeft een burger al een indicatie voor begeleiding vanuit de WMO in gemeente Peel en Maas, kan deze overgenomen worden.

Is er nog geen indicatie voor begeleiding, kan er een aanvraag voor (specialistische) begeleiding aangevraagd worden via de WMO van de Gemeente Peel en Maas. Heeft een persoon al een indicatie lopen bij een andere gemeente, dan kan deze met goede afspraken tussen de gemeenten, overgedragen worden aan gemeente Peel en Maas.

Zelf financieren

2. Is iemand zelf financieel krachtig genoeg, is het mogelijk om zelf de zorg in te kopen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten genomen:

Er worden afspraken gemaakt over het aantal te bieden uren

hanteert Job Veeger de vergoedingen die er per uur is vastgesteld op www.sociaaldomein-limburgnoord.nl.

Hierbij wordt een no-cure, no pay constructie gehanteerd, die in evaluatie momenten wordt beoordeeld.

SAMEN TE STELLEN PRODUCTEN

Job staat open voor een creatieve samenwerking!

Jij ook?? Neem dan contact met mij op. Ik ben te bereiken via Whatsapp (klik op Whatsapp) of vul onderstaand contactformulier in.

Mail ons

© Copyright Job Veeger | Kwaaijongens, rebels in oplossingen